ผู้บริหารและบุคลากร

คุณกิติพงษ์ พลอยทับทิม
Mr.Kitipong Ploytubtim
ประธานบริษัท เคทีพี แอคเซสซอรี่ จำกัด
President of KTP Accessories Company Limited